Czy należy bać się biegłego rewidenta i badania sprawozdania finansowego?

0
176

Biegły rewident to osoba zaufania publicznego, która jest wyznaczona na mocy prawa do badania sprawozdania finansowego. Czy należy się go obawiać? Dlaczego tak ważne jest rzetelne badanie sprawozdania finansowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kim jest biegły rewident?

Jak wspomniano we wstępie biegły rewident to osoba zaufania publicznego, która zgodnie z przepisami polskiego prawa może dokonać badania sprawozdania finansowego. Określa to art. 2 pkt 7 Ustawy o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dlatego też wiedza i umiejętności biegłego rewidenta musi być potwierdzona zdanym egzaminem państwowym, a prawidłowość wykonania czynności rewizji nadzoruje Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Ministerstwo Finansów.

Czy należy obawiać się biegłego rewidenta oraz samego badania sprawozdania finansowego? Zdecydowanie nie, ponieważ nie jest on urzędnikiem organów podatkowych, a partnerem przedsiębiorstwa. W związku z tym żadna z wykrytych przez niego nieprawidłowości nie wiąże się z nałożeniem kar. Biegły rewident dokonuje badania sprawozdania finansowego po to, by spełniało ono wszystkie określone przez prawo wymagania. 

Jak wybrać odpowiedniego biegłego rewidenta?

Obowiązek badania sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości, która wskazuje podmioty podlegające obligatoryjnemu badaniu. Są to m.in. spółki akcyjne, jak i pozostałe jednostki, które przekroczyły ustawowe progi dotyczące sumy bilansowej, przychodów, czy liczby zatrudnionych pracowników. Oczywiście przedsiębiorstwo może również dobrowolnie poddać badaniu sprawozdanie finansowe, np. w celu jego uwiarygodnienia dla instytucji finansowych, takich jak banki i czy fundusze inwestycyjne. Wybór biegłego rewidenta należy do kompetencji właściciela jednostki, czyli organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Jak wybrać odpowiedniego biegłego rewidenta? Przede wszystkim warto wiedzieć, że musi on być niezależny i bezstronny. Oznacza to, że nie powinien być w żaden sposób powiązany z daną jednostką. Przy wyborze biegłego rewidenta warto wziąć również pod uwagę jego doświadczenie w danej branży oraz znajomość jej specyfiki. Bardzo ważne jest również doświadczenie całego zespołu audytorskiego, z którym będzie współpracował biegły rewident.

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wygląda badanie sprawozdania finansowego prowadzone przez biegłego rewidenta warto wysłuchać podcastu. Księgowa Katarzyna Plucik wraz z biegłym rewidentem Adrianem Pękalskim z GLC rozmawiają o najczęstszych wątpliwościach jakie mają przedsiębiorcy odnośnie badania sprawozdania finansowego. 

Jak wygląda współpraca z biegłym rewidentem?

Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego to osoba, z którą należy ściśle współpracować. Bardzo ważne jest również postępowanie zgodne z jego wskazówkami, a także udostępnieniu mu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji. Brak współpracy z biegłym rewidentem, nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów, czy nawet utrudnianie mu wykonywania swoich obowiązków może poskutkować zajęciem przez niego stanowiska w sprawie braku możliwości wydania wiążącej opinii.

Stanowisko biegło rewidenta dotyczące braku możliwości potwierdzenia tego, czy prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym są wiarygodne odczytuje się jako brak współpracy pomiędzy nim samym, a przedstawicielami jednostki, czy nawet zatajenie przed nim istotnych informacji. Wystawienie takiej opinii oznacza, że posiadający ją podmiot nie może być postrzegany jako wiarygodny uczestnik obrotu gospodarczego.

Dlaczego tak ważne jest rzetelne badanie sprawozdania finansowego?

Rzetelne badanie sprawozdania finansowego jest niezwykle ważne, ponieważ potwierdza ono, że sprawozdanie finansowe przedstawia faktyczną sytuację finansową i majątkową danego podmiotu. Biegły rewident uwiarygadnia więc sytuację jednostki, co może być istotne z punku widzenia zarówno organów podatkowych, jak i partnerów biznesowych, banków, czy innych instytucji współpracujących. Rzetelne badanie sprawozdania finansowego pozwala również wykryć ewentualne nieprawidłowości, a co za tym idzie dokonać korekty, która pozwoli przedstawić realną kondycję jednostki. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia podmiotów zewnętrznych, jak i jej zarządu, który na podstawie tych danych może podejmować strategiczne decyzje.

Podsumowując należy stwierdzić, że biegły rewident to niezależny ekspert, który dąży do przeprowadzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Jest to korzystne dla badanej jednostki, która ma dzięki temu pewność, że prezentowane dane są kompletne i prawdziwe. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here