Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

1
1215

Szczególną formą rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie bez wypowiedzenia, popularnie określane jako „zwolnienie dyscyplinarne”. Uprawnienie do rozwiązania umowy w tym trybie posiada zarówno pracodawca, jak i pracownik. Warunkiem jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w Kodeksie pracy. W jakich przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z niezgodnym z prawem działaniem pracodawcy?

Warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub bez winy pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika, w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca nie może skorzystać z tego trybu, jeśli od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy, upłynął co najmniej miesiąc.

Pracodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez winy pracownika, w następujących przypadkach:

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innej przyczyny niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy pracę bez wypowiedzenia, jeśli powodem nieobecności pracownika jest sprawowanie opieki nad dzieckiem (w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku) lub odosobnienie ze względu na chorobę zakaźną (w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku). Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Niezgodne z prawem wypowiedzenie – roszczenia przysługujące pracownikowi

Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia? Masz wątpliwości czy działanie to jest zgodne z przepisami prawa praca? Uzyskaj pomoc prawną korzystając z porady prawnika – radca prawny lub adwokat wyjaśnią sytuację prawną! Jeśli pracodawca działał niezgodnie z prawem, przysługuje Ci szereg roszczeń m.in.:

  • roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
  • odszkodowanie,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Rodzaj przysługujących roszczeń oraz wysokość np. odszkodowania, zależą od wielu czynników – okresu zatrudnienia, a nawet momentu, w którym pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę bez wypowiedzenia np. jeśli rozwiązanie nastąpiło w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Utrata pracy to poważny problem. Poszukujesz radcy prawnego z Krakowa? W mieście Kraków działa wiele kancelarii. Zarówno kancelaria radcy prawnego, jak i kancelaria adwokacka to miejsca, w których można uzyskać rzetelną pomoc z zakresu prawa pracy, cywilnego, karnego. Po poradę warto udać się jak najwcześniej.

1 KOMENTARZ

  1. Zostałam zwolniona dyscyplinarnie ale z powodu, z którym totalnie się nie zgadzam. Zastanawiam się czy nie pozwać pracodawcy. Nie chodzi tutaj o odszkodowanie ale o sam fakt zwolnienia 🙁 Czy w obecnym kraju taki pozew ma szansę sie przebic w sądzie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here