Pozwolenie na pracę w Polsce – jak dostać?

0
1507

Do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców, którzy chcą pracować w naszym kraju. Najważniejsze jednak, by robili to legalnie i dopełnili wszelkich niezbędnych formalności. Nie wszyscy jednak muszą starać się o specjalne dokumenty. Jak więc dostać pozwolenie na pracę? Kto musi się o nie starać, a kto nie?

Pozwolenie na pracę w Polsce, czyli co?

Zezwolenie na pracę w Polsce to dokument, który uprawnia cudzoziemca do legalnej pracy w naszym kraju. Chcąc otrzymać pozwolenie na pracę należy spełnić konkretny warunek – posiadać specjalną wizę lub dokument zezwalający na pobyt czasowy umożliwiający podjęcie pracy w Polsce.

 
Co nie uprawnia do podjęcia legalnej pracy w Polsce?

Nie wszystkie dokumenty uprawniają cudzoziemców do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Wśród nich wymienia się wizy turystyczne, wizy wydane osobom, co do których toczy się postępowanie w sprawie udzielenia azylu, wizy wydane w celu korzystania z ochrony czasowej, wizy wydane ze względów humanitarnych, interesu państwa lub zobowiązań międzynarodowych. Pracować w Polsce nie mogą także ci cudzoziemcy, którzy mają zezwolenie na pobyt krótkoterminowy i przebywają na terenie kraju nielegalnie. Wówczas samo posiadanie zezwolenia na pracę nie uprawnia do jej legalnego podjęcia. W takiej sytuacji osoby te powinny ubiegać się o wizę w celu pracy.

 
Kiedy pozwolenie na pracę w Polsce jest niezbędne?

O pozwolenie na pracę w Polsce muszą starać się cudzoziemcy legalnie przebywający w naszym kraju, którzy są spoza państw Unii Europejskiej i mają wydane wizy, wizy Schengen, zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy. Dotyczy to także obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy lub prowadzenia innej działalności zarobkowej.

 
Kto nie musi ubiegać się o pozwolenie na pracę?

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców nie dotyczy wszystkich osób. Nie muszą się o nie ubiegać m.in. cudzoziemcy ze statusem uchodźcy nadanym w Polsce, posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, osoby, które są obywatelami państw UE, posiadający Kartę Polaka, studenci studiów stacjonarnych uczący się i przebywający w Polsce, cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce przez zagranicznego pracodawcę na okres nie dłużej niż 3 miesiące (dotyczy to konkretnych specjalistów) itd.

 
Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce?

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę właściwego dla adresu zamieszkania lub miejsca pracy. O taki dokument wnioskuje pracodawca. Musi on złożyć stosowny wniosek, kopię dokumentu podróży cudzoziemca, kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań co do wykonywania zawodu, kopię dowodu opłaty skarbowej oraz pozostałe dokumenty, które uzależnione są od typu zezwolenia na pracę. Warto pamiętać, że dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here